Științe ale Educației și Management

conf. univ. dr.

Zagaievschi Corina

zagaievschi.corina@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:

Fundamentele științelor educației
Didactica generală

Master:

Elaborarea proiectelor educaționale
Consiliere și ghidare în cariera profesională

CV

prof. univ. dr. hab

Cuznețov Larisa

cuznetov.larisa@upsc.md

Titular la cursuri

Master:

Pedagogia și psihologia familiei
Filosofia și axiologia educației
Consilierea și terapia sistemică a familiei
Filosofia și axiologia educației

Doctorat:

Teoria și metodologia elaborării proiectului și textului științific al tezei de doctorat

CV

conf. univ. dr.

Papuc Ludmila

papuc.ludmila@upsc.md

Titular la cursuri

Master:

Managementul dezvoltării profesionale autonome
Politici de dezvoltare a învățământului superior
Proiectarea curriculumului universitar
Evoluția paradigmelor filosofice ale educației
Învățarea academică autonomă
Managementul calității in învățământul superior
Programe UE în învățământul universitar din R. Moldova

CV

conf. univ. dr.

Sadovei Larisa

sadovei.larisa@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:

Fundamentele pedagogiei
Teoria si metodologia educaţiei/instruirii
Metodologia cercetării educaţionale

Master:

Cercetarea teoretică și experimentală în învățământul superior
Metodologia cercetării și scrierii tezei de licență/master
Evaluarea în învățământul superior
Abordarea comparată a carierei profesionale
Fundamentele managementului educațional

Doctorat:

Cercetarea pedagogică experimentală

CV

conf. univ. dr.

Țărnă Ecaterina

tarna.ecaterina@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:

Etica pedagogică
Pedagogie generală

CV

conf. univ. dr.

Calaraș Carolina

c.calaras@upsc.md

Titular la cursuri

Master:

Filosofia și axiologia educației
Psihologia și pedagogia comunicării
Psihologia comunicării interculturale
Educația familiei și modul sănătos de viață
Viața conjugală și sexualitatea umană responsabilă
Conflictologia familială
Conflictologia
Sociologia educației familiale (CEF) – curs plasat pe platforma Moodle
Consilierea familiei: autoperfecționarea și dezvoltarea parentală
Metodologia cercetării pedagogice

CV

conf. univ. dr.

Ilașcu Iurie

ilascu.yurie@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:

Fundamentele științelor educației
Didactica generală
Managementul clasei de elevi
Etica pedagogică

CV

conf. univ. dr.

Bolucencova Anna

bolucenkova.anna@upsc.md

Titular la cursuri

Oбщая педагогика
Педагогическая этика
Управление коллективом класса

CV

lector univ. dr.

Raileanu Olga

raileanu.olga@upsc.md

Titular la cursuri

Licență:

Didactica generală
Managementul clasei de elevi
Fundamentele științelor educației

Master:

Epistemologia consilierii educaționale
Comunicarea și relaționarea în cadrul familiei
Consilierea psihopedagogică a elevilor în instituția de învățământ
Consilierea psihopedagogică cu elemente de psihoterapie

CV

lector univ. dr.

Oboroceanu Veronica

oboroceanu.veronica@upsc.md

Titular la cursuri

Master:

Cultura informațională a CDU

CV

lector univ. dr.

Simcenco Irina

simcenco.irina@upsc.md

Titular la cursuri

Master:

Epistemologia consilierii educaționale
Comunicare și relaționare familială

CV

(Aprobat la ședința Catedrei din 14 septembrie 2020, Procesul-verbal  № 2)

  1.  Cuznețov Larisa, dr. hab., prof. univ.- președinte
  2.  Ilașcu Yurie. dr., conf. univ.
  3.  Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.