Conferința Științifică Națională cu participare Internațională ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporane”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporanecare se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie 2020.

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT ”ION CREANGĂ”,  CHIȘINĂU

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI ȘI INFORMATICĂ

CATEDRA PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI DANS

  

STIMAȚI COLEGI,

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans  are onoarea de a Vă invita la Conferința Științifică Națională cu participare Internațională  ”Calitate în educație – imperativ al societății contemporanecare se va desfășura  în perioada 4-5  decembrie 2020.

            La evenimentul științific sunt invitate cadre științifico-didactice, didactice, de cercetare  și doctoranzi din Republica Moldova și din străinătate.

Lucrările se vor desfășura în următoarele secții:

 1. Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării  copilului.
 2. Practici și dezvoltări curriculare în învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal)
 3. Spre o nouă viziune a învățământului superior.
 4. Perspective sociopedagogice ale  educației parentale.

Textele comunicărilor vor fi publicate, în limba română și limbi de circulație internaționale, până la data desfășurării Conferinței.

Data limită de înscriere la Conferință – 15 iulie 2020, iar prezentarea materialului redactat pentru publicare – 1 octombrie 2020.

Participanții la Conferință vor primi varianta PDF  a Culegerii  materialelor Conferinței  pe adresa electronică indicată în Formularul de înregistrare.

Universitatea își asumă cheltuielile privind editarea Culegerii  materialelor Conferinței, cheltuielile aferente (transportul tur-retur, hrană și cazare) vor fi asumate de participanții la Conferință.

Cadrele științifico – didactice și didactice, se vor înregistra AICI

Textele comunicărilor vor fi expediate până pe data de  1 octombrie  2020  la adresa:

e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

 

Cerințele pentru publicarea studiilor sunt:

 1. Recomandări privind aspectul articolelor
 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/ ucraineană/ engleză/ franceză/ italiană/ germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
 1. Structura articolului:
 • Titlu: cu majuscule font 12, bold; centrat
 • Autori: numele, prenumele complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională, font 12, italic; aliniere dreapta paginii;
 • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză/română (pentru articole în altă limbă), font 12, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte cheie (până la 6);
 • Text: volumul poate varia între 0,2 – 0,5 coli de autor (8000-20000 semne), mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman.
 1. Bibliografie/referințe
 • La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12.
 • Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]), iar bibliografia – în conformitate cu Standardul ISO 690:2012.
 • Materialele sunt reproduse după manuscrisele autorilor. Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor o poartă autorii.

 

Lucrările Conferinței se vor desfășura în incinta Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău:

str. I. Creangă, nr. 1, Chișinău, Republica Moldova

Date de contact:

Gînju Stela, dr., conf. univ, șef catedră PPEFD tel. 060477559

e-mail:  pedagogieprescolara.upsc@gmail.com

Model de completare a listei bibliografice (În conformitate cu Standardul ISO 690:2012)

Monografie:

OHRIMENCO (BOȚAN), A. Discursul didactic – artă a educației prin comunicare. Ch.: S.n. (Tipogr. ”Garomont Studio”), 2018. 286 p. ISBN 978-9975-134-18-7

Manual:

ANDON, C.;  HAHEU,  E.;  GORDEA L.; GÎNJU, S. Teoria şi metodologia familiarizării preşcolarilor cu natura.Ch.: S.n., (Tipogr.UPS”I. Creangă”), 2014. 255 p. ISBN 978-9975-46-216-7

Capitole în monografii şi culegeri:

OHRIMENCO, A. Repere teoretice privind formarea profesională inițială a studenților pedagogi pentru discursul didactic. În: Paradigma educațională contemporană. Monografie colectivă. Resp. ed. M. BOROZAN. Ch.: Tipogr. UPS ,,Ion Creangă”, 2019,  pp. 125-144. ISBN 978-9975-134-86-6

LOZOVANU, D; FONOBEROVA, M. Optimal dynamic flows in neworks and algoritms for finding them. In: DEHMER, M.; EMMERT-STERB, F., eds. Analysis of Complex Networks: From biology to linguistics. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2009, pp. 377-400. doi:10.1002/9783527627981.ch15.

Articol din revista cu factor de impact :

NIKA, D. L.; ZINCENCO, N. D.; POKATILOV, E. P. Engineering of thermal fluxes in phonon mismatched heterostructures. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009, 4 (1), p. 180-185. ISSN 1555-1318. doi: 10.1166/jno.2009 (IF: 1.038).

Articole din reviste naţionale

CIORBĂ, C.; BUCIU, D. Particularitățile profilaxiei deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolarii de 6-7 ani. În: Revista STUDIA  UNIVERSITATIS  MOLDAVIAE, 2019, nr.5 (125), Seria: Științe ale Educației”,  pp. 94-101. ISSN 1857-2103 ISSN online 2345-1025 .

GÎNJU,  S., TELEMAN, A. Redimensionarea disciplinei Ştiinţe pentru formarea profilului modern al absolventului de gimnaziu. În: Revista Didactica Pro, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), pp.  60-56. ISSN 1810-6455.)

Brevete de invenţii:

ŞARGAROVSCHI, V.; SUCMAN, N.; IUDIN, T.; DUCA, D.; STÂNGACI, E.; MACAEV, F. Compoziţie catalitică pentru reacţia Morita-Baylis-Hillman. Brevet de invenţie MD 4062. 2010-08-31.* HĂBĂŞESCU, I.; CEREMPEI, V.; CHICU, B.; VASILEVSCHI, S.; LUNGU, G.; COBERNIC, V. Maşină de stropit cu recuperare. Brevet de invenţie MD 272. 2010-09-30.

* *data publicării (anul-luna-data)

Surse Web:

Hârnău S., Ohrimenko S., Cernei G. Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii. Chişinău, 2008. http: //www.ase.md./Inside/PersonalPagesRomCom.phtml (vizitat 10.02.2009). Dumitrescu D. Evaluarea în biblioteci. In: UniBIB. 2007. http://www.bcub.ro/articoledr.htm (vizitat 15.01.2020).