Catedra Științe ale Educației

Șef catedră-Zagaevschi Corina, dr. hab., prof. univ. 

Obiectivele prioritare ale catedrei:

 • dezvoltarea paradigmei actuale a ştiinţelor educaţiei prin cercetările în domeniul pedagogiei;
 • pregătirea specialiștilor în domeniul învățământului prin studii de licență, masterat şi doctorat;
 • elaborarea/renovarea programelor de licenţă/masterat şi a altor piese curriculare necesare pentru formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar;
 • coordonarea/examinarea tezelor de doctorat la profilul științific 531 – pedagogie generală, cu specialitățile: 531.01-Teoria generală a educației; 531.03- Pedagogie istorică; profilul științific 532- Didactica ştiinţelor, cu specialitățile: 532.02- Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt; 533.- Pedagogie profesională, cu specialitățile: 533.01- Pedagogie universitară;
 • formarea competenţelor profesionale necesare pentru integrarea ca cercetători, profesori, manageri şi analişti de politici educaţionale si curriculum, consilieri, evaluatori şi consultanţi a beneficiarilor universităţii;
 • elaborarea monografiilor, studiilor, cercetărilor ştiinţifice şi metodologice relevante pentru educaţia contemporană.

Procesul de învățămînt este asigurat de un personal de înaltă calificare constituit din : 3 doctori habilitaţi, profesori universitari; 6 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari; 3 doctori în ştiinţe, lectori superiori; 2 lectori superiori, 6 lectori universitari.

Pregătirea profesională se realizează la: Ciclul I – Licenţa, Ciclul II – Masterat și ciclul III- Doctorat.

În cadrul CICLULUI I – Licenţa, instruirea se realizează la:

1. monospecialităţi (durata studiilor – 3 ani, 180 credite):

1.1.Pedagogie

1.2.Pedagogie socială

2. specialităţi cu profil dublu (specialitate de bază (A) +specialitate secundară (B) (240 credite; durata studiilor – 4 ani):

2.1.Pedagogie şi limbă engleză

Pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea competenţelor profesionale, studenţii realizează stagii pedagogice în școli, licee, centre sociale, colegii, clase gimnaziale şi liceale.

La absolvire studenţii catedrei obţin titlul de Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei şi se pot angaja în calitate de:

 • pedagog
 • profesor de pedagogie în colegiile de profil şi învăţămîntul universitar;
 • învăţător de limbă engleză
 • pedagog social

Deţinătorii diplomelor de licenţă pot să-şi continue studiile la patru specialități la masterat în cadrul catedrei cu specializare în domeniul general de studiu Științe ale educației.

În cadrul CICLULUI II – Masterat profesional cu durata studiilor de 1,5 ani (90 credite) sau cu durata studiilor de 2 ani (120 credite), instruirea se realizează la specialităţile :

 • Educaţie pentru cariera universitară
 • Consiliere şi educaţia familiei
 • Pedagogia culturii emoționale
 • Educație pentru dezvoltare comunitară și animație socială

CICLUL III – Doctoratul include specialitățile: profilul științific 531 – Pedagogie generală, cu specialitățile: 531.01-Teoria generală a educației; 531.03- Pedagogie istorică; profilul științific 532- Didactica ştiinţelor, cu specialitățile: 532.02- Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţămînt; 533.- Pedagogie profesională, cu specialitățile: 533.01- Pedagogie universitară

Șefa catedrei Științe ale educației Maia COJOCARU-Borozan, doctor habilitat, profesor universitar.

Componența nominală a membrilor catedrei Științe ale Educației

Orarul  activităților  didactice   pentru   ghidarea   lucrului  individual  al studenților