Catedra Informatică și Matematică Admiterea 2017

INVESTEȘTE ÎN STUDII – INVESTEȘTE ÎN VIITOR

UNDE SĂ ÎNVĂȚĂM?

Unul din domeniile, care este în permanentă căutare de angjați este sectorul Tehnologiilor Informaționale.

Doriți să construiți o cariera în domeniul IT? Alegeți profilil INFORMATICA de la Facultatea de Științe ale Educației şi Informatică de la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”!

În prezent facultatea oferă următoarele programe de studii în domeniul informaticii:

Ciclul I de studii, LicenţăCiclul II de studii – Masterat
·       Informatică (profil pedagogic) – 180 ECTS

·       Informatică (profil științe exacte) – 180 ECTS

·       Informatică (frecvență redusă) – 180 ECTS

·       Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în instruire – 120 ECTS

·       Tehnologii de creare a softurilor educaționale – 120 ECTS

De asemenea, facultatea oferă specialități duble cu specialitatea informatica:

  • Informatică și matematică – 240 ECTS
  • Matematică și Informatică – 240 ECTS

Absolvenții activează în calitate de programatori, web designeri, administratori de rețele, funcţionari publici, în alte domenii de activitate ce ţin de tehnologiile informaționale, precum și în calitate de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi în cel universitar.

Corpul profesoral-didactic al facultăţii este format din cadre didactice de înaltă calificare, printre care nouă doctori în ştiinţe, care asigură procesul de predare şi de cercetare. Cadrele didactice au elaborat o serie de suporturi curriculare, multe dintre ele în format electronic, au editat lucrări metodice, articlole, monografii, manuale. O bună parte din cursuri sunt plasate în versiune electronică în sistemul de management al învățării Moodle pe serverul universității. Facultatea dispune de potenţial tehnic şi informaţional necesar pentru a asigura procesul educaţional: săli de calculatoare conectate la Internet, alte mijloace multimedia destinate realizării procesului didactic.

Cursurile din planurile de studii de la ciclul licență țin de domeniile: programare, grafică pe calculator, HTML şi Web design, sisteme de gestiune a bazelor de date, securitate ș.a.

La ciclul ciclul II cursurile se referă la specificul programului de masterat (programare avansată, tehnologii de creare a softurilor educaţionale, tehnologii informașionale în instruire, e-didactica, animații, prezentări interactive, manuale digitale ș.a.).

Tezele de licenţă şi de masterat elaborate de absolvenţii facultăţii poartă un caracter aplicativ și contribuie la pregătirea profesională în domeniul tehnologiilor informaţionale, prin crearea şi utilizarea manualelor electronice, a jocurilor didactice, a laboratoarelor virtuale etc., iar o parte dintre ele sunt elaborate în colaborare cu studenţi şi profesori de la alte facultăţi.

Facultatea a stabilit relaţii de colaborare cu alte universităţi şi instituţii academice din ţară şi de peste hotare: Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălți, Universitatea de Vest „V.Goldiș” din Arad (Romania), Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tallinn (Estonia), Universitatea Aveiro (Portugalia), Universitatea din Helsinki (Finlanda) și cu alte instituţii de profil.

În perspectivă, misiunea programelor de studii constă în pregătirea unor viitori profesioniști, promotori ai tehnologiilor informaţionale în diverse domenii, capabili să se integreze pe piața muncii și să contribuie la dezvoltarea societății. Absolvenți ai acestor programe au fost acceptați la programe de masterat peste hotare (Franța, SUA), au realizat mobilități pe durata unui semestru (România), sunt angajați la lucru în alte țări (Canada, România, SUA).

Perioada de depunere a documentelor la studii: 24 – 31 iulie 2017, adresa Chisinau, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Informații suplimentare la:

Email: informatica.admitere2017@gmail.com

Tel: 068551588, dna Chiriac Tatiana