Acasă

Cu o evoluție remarcabilă din 1957 până în prezent, Facultatea de Pedagogie îşi construieşte traseul profesional individual de la o singură catedră, Catedra de pedagogie și metodică a învățământului primar, parte componentă în structura Facultății de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic din Chișinău. În scopul pregătirii cadrelor didactice de înaltă calificare, organizării eficiente a managementului educațional, realizării cercetărilor științifice și metodice în domeniul științelor educației, facultatea a pregătit pe parcursul anilor, absolvenți în domeniul învățământului primar şi preşcolar, coregrafie şi muzică, cadre didactice pentru colegiul pedagogic şi pedagogi sociali.

Facultatea Științe ale Educației

Răspunzând apelului de formare a „profilului european al absolventului universitar”, din anul 2004 Facultatea de Pedagogie realizează pregătirea cadrelor didactice în baza sistemului de credite prin studii de licență şi masterat, în 2015 fiind deschise 12 specialități de licență, 8 specializări de masterat şi Şcoala doctorală „Ştiințe ale educației”. Concepția generală de pregătire a cadrelor didactice la facultate integrează trei domenii distincte: domeniul pedagogie/psihologie, domeniul specialității de bază şi domeniul specialității secundare.

Membrii facultății participă în proiecte naționale şi internaționale realizate cu susținerea Ministerului Educației şi a diverselor centre educaționale. Direcția strategică de cercetare a facultății se încadrează în tematica generală­ „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaționale pentru dezvoltarea durabilă”, profilul ştiințific fiind acreditat pentru „Ştiințe ale educației şi formarea cadrelor didactice”. În vederea asigurării mobilității profesorilor şi studenților în perimetrul internațional, facultatea a stabilit relații de cooperare cu Universitatea din Padova, Italia – Departamentul pentru formarea continuă a cadrelor didactice; Universitatea din Bucureşti; Universitatea din Piteşti, România, Universitatea pedagogică „Grigorii Scovorod” din Pereiaslav-Hmelnițk, Ucraina.

Temele de cercetare ale catedrelor sincronizează aspecte teoretice şi praxiologice în procesul de implementare a curriculumului la treptele de învățământ: preşcolară/primară/universitară; valorifică aspecte metodologice în didactici particulare la treptele de învățământ menționate; optimizează procesul de pregătire inițială și continuă a cadrelor didactice pentru învățământul preşcolar/primar/universitar şi educației ecologice a studenților.

Facultatea înregistrează continuu performanțe în cercetare prin rezultatele ştiințifice noi, recent fiind valorificate:

  • dezvoltarea curriculară la treptele preșcolară/primară de învățământ;
  • tehnologii didactice avansate în învățământul primar/preșcolar;
  • elaborarea şi implementarea proiectelor educaționale în învățământul preşcolar/primar;
  • exigențele actuale privind cultura profesională a cadrelor didactice;
  • filosofia practică a familiei şi cadrul conceptual și metodologic al curriculumului „Educația pentru familie”;
  • concepția educației din perspectiva valorilor;
  • metodologia de formare a culturii emoționale a cadrelor didactice la toate treptele de învățământ şi în domeniul social;
  • metodologia asigurarării continuității educației ecologice la treptele preșcolară, primară, preuniversitară, universitară în contextul formării competenței didactice de educație ecologică la viitorii pedagogi și cel al voluntariatului ecologic studențesc;

Publicațiile de valoare ale membrilor facultății pot fi consultate în reviste naționale, precum: Didactica Pro, Revista de Ştiințe Socioumane, Univers Pedagogic, Grădinița modernă, Învățătorul modern, în culegeri de studii editate în țară şi peste hotare.

Rolul important al facultății, în formarea profesională de calitate, este asigurat de implicarea cadrelor didactice în procesul de formare continuă a educatorilor şi învățătorilor prin cursuri de reciclare și recalificare.

Administrația facultății
Decan: Larisa SADOVEI,
conf. univ. dr.

Catedra de PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ
Șef catedră: Stela GÎNJU,
conf. univ. dr.

Catedra de PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
Șef catedră: Ludmila URSU,
conf. univ. dr.
Catedra de ŞTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Șef catedră: Corina ZAGAIEVSCHI,
conf. univ., dr.

Catedra de INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ
Șef catedră: Victor PRICOP,
lector superior, dr.

Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 3, Chişinău, MD-2069
e-mail: pedagogie@mail.ru
tel. (+373) 22 358442 (Decanat)